اصفهان

در داستانها بناي شهر اصفهان را به كيكاوس و عده اي از مورخين بناي آن را به طهمورث ديوبند سومين پادشاه پيشدادي نسبت داده اند . اين شهر از دوران باستان در كرانه هاي زاينده رود وجود داشته و به گفته مورخان حتي پيش از شهرياري شاهان هحامنشي . شهري آباد بوده و بعدا بصورت اقامتگاه تابستاني پادشاهان هحامنشي در آمده است . در زمان حكومت اشكانيان و ساسانيان متجاوز از نهصد سال مركز استان بزرگي در ميانه كشور بوه است . اصفهان در سال 20 ه.ق به تصرف سپاه اسلام در آمد و اين امر باعث شد تا تمدن و هنر اسلامي كم كم در آن گسترش يافته و بناهايي با سبك معماري اسلامي در اين شهر ساخته شود . شهر اصفهان بعد از سال ث301 ه.ق بدست سامانيان افتاد و رفته رفته بر وسعت آن افزوده شد . در قرن 6 ه.ق از دست اسماعيليه آسيب ديد و مدتي پايتخت طغرل سلجوقي بود . درزمان سلطنت شاه عباس اول اصفهان به اوج شكوه و عظمت خود رسيد . شاه عباس اين شهر را پايتخت خود قرار داد و ساختمانهاي زيبايي در آن ايجاد كرد . عبارت اصفهان نصف جهان نيز از همين زمان است