آرامگاه خواجه ربیع

ارامگاه خواجه ربيع: در حاشيه شمالي شهر مشهد ارامگاهي بصورت هشت گوش در وسط باغ زيبايي قرار دارد كه تاريخ ساختمان آن مربوط به قرن يازدهم ه.ق است و از بناهاي مهم دوران سلطنت شاه عباس اول صفوي در خراسان بشمار مي رود.