ارگ کریمخانی

مجموعه كاخهاي باستاني دوران هخامنشي : از معظم ترين آثار تاريخي ايران و از شاهكارهاي بزرگ معماري دنياي قديم است . ساختمان تخت جمشيد ظاهرا در زمان داريوش كبير و به امر او در حدود 514 پيش از ميلاد ساخته شده است .

 

ارگ كريمخان: در دوره سلطنت كريمخان زند معروف به وكيل الرعايا . اين ساختمان مقر سلطنتي زنديه بوده و به شكل يك قلعه آجري با ديوارهاي بلند با چهار برج در چهار گوشه آن بنا شده است